تاثیر گوگرد پاشی محلول و استفاده از گوگرد در خاک بر عملکرد گیاه گندم

چکیده مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر گوگرد پاشی محلول و استفاده از گوگرد خالص (0 ، 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، 25 و 30 ppm) بر رشد گیاهی، عملکرد و رنگدانه های فتوسنتزی در برگهای گیاه گندم انجام شد.  طرح به صورتِ کاملاً تصادفی با سه...