فرم های گوگرد معدنی در کشاورزی-گوگرد عنصری و سولفات گوگردی

مقدمه گوگرد سولفات که گونه ای از فرم های گوگرد معدنی در کشاورزی می باشد تنها فرمی از گوگرد است که توسط گیاهان قابل جذب است. درحالی که گوگرد عنصری با توجه به میزان رطوبت و دمای خاک بصورت آهسته و به مرور دچار اکسید و تجزیه شده و در نهایت در...