کاربرد و نقش گوگرد در کشاورزی ارگانیک

 چکیدهفراتر از نقش طبیعی و خواص تغذیه ای این عنصر ،گوگرد در کشاورزی ارگانیک یک قارچ­کش و سم­کش قوی نیز هست. میزان این عنصر در دسترس گیاه باید در سطح کافی نگهداری شود زیرا می­تواند در ذخیره نیتروژن و کاهش شستشوی نیتروژن خاک کمک کند.گوگرد (در این مقاله ما از...