نیاز به گوگرد در کشاورزی و گیاهان

 چرا گیاهان به گوگرد نیاز دارند ؟؟گوگرد برای همه سلولهای زنده ضروری است، اما انسان و حیوانات آن را فقط از گیاهان دریافت می کنند. در گیاهان، گوگرد برای فرایند تثبیت کننده نیتروژن در حبوبات و در تشکیل کلروفیل ضروری است. نیار به گوگرد در کشاورزی و گیاهان در فرآیندهای...