تعامل گوگرد معدنی و نیتروژن در پروتئین سازی گیاهان

هم افزایی گوگرد معدنی و نیتروژنبرای حداکثر سازی تولید پروتئین و تثبیت نیتروژن در گیاهان به مقادیر کافی از ترکیبات گوگردمعدنی و هم افزایی و تعامل ترکیبات گوگرد معدنی و نیتروژن احتیاج داریم.در گیاه سویا نیز هم به نیتروژن و هم به گوگرد برای رشد و عملکرد مناسب محصول احتیاج...