خرید گوگرد معدنی-فروش گوگرد کشاورزی

گوگرد کشاورزیگوگرد به عنوان چهارمین عنصر پر مصرف در کشاورزی شناخته می شود، گوگرد علاوه بر تغذیه خاک در نقش یک قارچ کش و آفت کش نیز در اکوسیستم حیات گیاهان جایگاه ویژه دارد. وجود مقادیر کافی از گوگرد برای ذخیره مناسب نیتروژن در گیاهان و جلوگیری از دست رفتن نیتروژن...

اصلاح خاک گلخانه‌با گوگرد-رفع شوری و قلیاییت خاک گلخانه ها

اصلاح خاک گلخانه و نهالستان   مقیاس pH میزان اسیدیته یا قلیائیت محلول را اندازه گیری می کند. مقیاس از 0 (یک اسید بسیار قوی) تا 14 (یک پایه بسیار قوی یا بسیار قلیایی) گسترش می یابد. وسط مقیاس، یعنی7، خنثی است، نه اسیدی و نه قلیایی. pH خاک مهم...