گوگرد معدنی چیست-بررسی ویژگی های عنصر

در ابتدا برای آنکه توضیح دهیم که گوگرد معدنی چیست باید بدانیم که گوگرد از لحاظ منشا دارای دو گونه است: گوگرد با منشا آلی(organic sulfur) و گوگرد با منشا معدنی (inorganic sulfur).تفاوت گوگرد معدنی با گونه‌ی آلی آن به طرز شکل گیری و عناصر و ترکیباتی که با آنها...