تاثیر گوگرد معدنی بر جذب فسفر در گیاهان

در گیاهان فسفر بعد از نیتروژن دومین ماده مغذی ضروری می باشد. فسفر برای فرآیندهای بیوشیمیایی مختلف، توسعه گیاه، و برای تکمیل رشد زایشی مورد نیاز می باشد. بیشترین تاثیر گوگرد معدنی بر جذب فسفر از طریق کاهش PH خاک اتفاق می افتد چون در PH اسیدی خاک عناصر بسیاری از جمله...