اصلاح خاک گلخانه‌با گوگرد-رفع شوری و قلیاییت خاک گلخانه ها

اصلاح خاک گلخانه و نهالستان   مقیاس pH میزان اسیدیته یا قلیائیت محلول را اندازه گیری می کند. مقیاس از 0 (یک اسید بسیار قوی) تا 14 (یک پایه بسیار قوی یا بسیار قلیایی) گسترش می یابد. وسط مقیاس، یعنی7، خنثی است، نه اسیدی و نه قلیایی. pH خاک مهم...